Arhiv Značk: varovanje zdravja

Zdravstveno zavarovanje, varovanje zdravja

Zdravstveno zavarovanje omogoča varovanje zdravja .

V Sloveniji zdravstveno zavarovanje ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Po tem zakonu imajo zdravstveno zavarovanje slovenski državljani ter osebe, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. Zdravstveno zavarovanje velja za enaindvajset različnih statusov zavarovancev, za vse velja načelo solidarnost. Za zdravstveno zavarovanje velja, da vsi zavarovanci prispevajo skladno s svojimi zmožnostmi in uveljavljajo glede na upravičenost. Nezaposlenim zdravstveno zavarovanje omogoča občina ali zavod za zaposlovanje. Po zakonu imajo zdravstveno zavarovanje vse osebe na območju Slovenije, ki imajo stalno prebivališče ali se na območju Slovenije ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. Pomembnost zdravstvenega zavarovanja je zagotavljanje varovanja zdravja. Varovanje zdravja je ena temeljnih človekovih zahtev in vrednot. Zdravje je za človeka najpomembnejše, saj mu omogoča življenje. Varovanje zdravja po sistemu solidarnosti je plemenito in odgovorno do vseh udeležencev. Tako morajo na eni strani zavarovanci vplačevati prispevke iz lastnih virov ali drugih virov, prejemniki pa naj bi s temi prejemki ravnali po načelu dobrega gospodarja. Zdravstveno zavarovanje je v širšem prostoru že zelo stara ureditev zdravstvenega varstva. Ohranjeni viri govorijo o tem, da je podobna dejavnost obstajala že v šestnajstem stoletju v Bavarski prestolnici. Zagotovo so se v šestnajstem stoletju še toliko bolj zavedali pomena varovanja zdravja, saj zdravstvene storitve in pogoji za zdravo življenje niso bili na takšnem nivoju kot danes. V šestnajstem stoletju so bila mesta legla mnogih bolezni. Legla mnogih bolezni so bila mesta v šestnajstem stoletju zaradi bivanjskih razmer. Bivanjske razmere v mestih šestnajstega stoletja so bile slabe zaradi onesnaženega zrak, neurejenih sistemov kanalizacije, neurejenih sistemov odvozov odpadkov, zaradi slabe oskrbe z vodo in podobnih slabih bivanjskih razmer.

Tudi sistem zdravstvene oskrbe ni bil urejen tako kot danes, zato ni niti veliko presenečenje, da so se napredni ljudje tistega časa začeli ozirati po rešitvah, ki bi omogočale dostojno zdravstveno oskrbo. Omogočalo ga je zdravstveno zavarovanje .