Arhiv Značk: zdravstveno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje za tujino za krajši ali daljši čas bivanja

Zdravstveno zavarovanje za tujino je namenjeno vsem, ki se odpravljajo na daljša potovanja, krajši ali daljši izlet preko meje. Mogoče je skleniti tudi celoletno zdravstveno zavarovanje za tujino, primerno je za osebe, ki večkrat letno potujejo v območje razširjene Evrope ali sveta ter se vmes vračajo domov. Letno zavarovanje prinaša številne ugodnosti.

Ko gremo v tujino se je dobro zavarovati

Ugodne premije, visoka zavarovalna kritja

Ugodne premije in visoka zavarovalna kritja so želja čisto vsakega zavarovanca. Zdravstveno zavarovanje za tujino ni nobena izjema. hkrati se mora zavarovanec zavedati, da Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ne krije celotnih stroškov nudenja pomoči oziroma zdravstvenih storitev. Asistenca, ko potrebuje zavarovanec medicinsko pomoč, stroški prevoza zavarovane osebe iz tujine v Slovenijo sta zgolj dva primera. Sklenjeno zdravstveno zavarovanje za tujino zavarovancu zagotavlja pravico do štiriindvajset urne asistence v slovenskem jeziku, informacij o najbližji zdravstveni ustanovi, storitev nujne medicinske pomoči tudi v zdravstvenih ustanovah, ki niso v javni zdravstveni mreži obiskane države, nujnih zdravstvenih prevozov do bolnišnice ali klinike ter nujnega zdravljenja, nujnih zobozdravstvenih storitev, iskanja in reševanja ponesrečenih oseb, prevoza v domovino, odvetniških storitev, zdravljenja akutnega poslabšanja kroničnih bolezni in druge pravice. Kako koristno je zdravstveno zavarovanje za tujino nam nazorno sporočajo številni primeri, ki jih praktično dnevno ali zelo pogosto slišimo preko različnih virov informacij. Stroški zdravstvenih storitev, reševanja ter drugi pripadajoči stroški lahko hitro dosežejo vrednost mesečnega dohodka oziroma hitro krepko presežejo večkratnik zavarovalne premije za zdravstveno zavarovanje za tujino. Optimalno zdravstveno zavarovanje za tujino izberemo preko kriterijev : območje potovanja, višina kritja, število zavarovanih oseb, predvideno število potovanj v tujino ter namen potovanj. Območje potovanja je pomemben kriterij zaradi možnih razlik v pravicah do zdravstvenih storitev in raznih drugih posebnosti. Namen potovanja v tujino je različen, lahko gre za službeno pot, počitnice in razne druge namene potovanja. Optimalno zdravstveno zavarovanje za tujino v primeru kriterija višina kritja je odvisno predvsem od aktivnosti, katere namerava zavarovanec izvajati v tujini.

 

zdravstveno zavarovanje

Izračun zavarovanja, dejavnik ocenjevanja

Izračun zavarovanja je dober, ko so izbrani in upoštevani ustrezni dejavniki ocenjevanja

Odgovornost, ki jo prinaša zavarovanje, ima težo predvsem v kakovosti odločitve. Vsak zavarovanec želi kakovostno zavarovanje . Kakovost se kaže predvsem v tem, kaj ima na izbiro, kako mu je ponujeno dosegljivo, kako se obljubljeno uresniči v primerih upravičenosti in na podlagi številnih drugih dejstev. Našteto se lahko oceni tako, da se izdela izračun zavarovanja, lahko pa se oceni tudi drugače. Izbira je od primera do primera različna, predvsem pa je v nekateri primerih izbira pičla, v drugih pa je izbira bistveno večja. Praktično govorimo o zavarovanjih, ki jih mora zavarovanec skleniti obvezno ter zavarovanjih, ki so bodisi sklenjena ali niso sklenjena. Pičla izbira je pri zavarovanjih, ki jih moramo skleniti obvezno, toliko bolj pa v primerih, ko je ponudnik en sam ali je ponudnikov manj. V teh primerih izračun zavarovanja izgubi svoj učinek, ki je sicer odlična osnova za odločanje med več konkurenčnimi ponudbami. Kjer je ponudnik en sam posebne izbire nima, nekaj ugodnosti mu nudijo razne pravice, če jih seveda izpolnjuje. Pri izbiri ponudbe, kjer je vsaj nekaj ponudnikov imamo več izbire, izračun zavarovanja v tem primeru pride do veljave. To velja tudi v primerih, ko imamo zelo podobno ceno storitve oziroma nam izračun zavarovanja pokaže podoben rezultat. Vsaka konkurenčna zavarovalnica nudi popuste vsem, ki imajo več sklenjenih zavarovanj, imajo manj nezgod oziroma manj pogosto uveljavljajo svoje pravice ter imajo na druge načine načeloma več možnosti za popust. Popusti in izračun zavarovanja seveda niso edini dejavniki odločanja. Nekaterim so všeč novosti, dodatne ugodnosti ter številni drugi dejavniki. Vsaka oseba si ustvari svoj način izbire, nekaterim je pomembna zgolj ugodna cena, drugim ugodni načini plačevanja, tretjim je pomembna kakovost, nekateri dajejo prednost dodatnim storitvam med trajanjem zavarovanja.

Izračun zavarovanja je računski del odločitve med vsemi ponujenimi zavarovanji.

skladi in varčevanje

Na kratko o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju

V Sloveniji v glavnem obstajata dva glavna tipa zdravstvenih zavarovanj in sicer obvezno zdravstveno zavarovanje ter pa dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Oba tipa zavarovanj krijeta določen del stroškov zdravstvenih storitev, ki bi sicer bile plačljive. Kot vam že ime pove, je obvezno zavarovanje obvezno, dopolnilnega pa si lahko izberete po meri.

Obvezno zdravstveno zavarovanje krije najnujnejše zdravniške posege, ob vseh ostalih pa je potrebno doplačilo, temu pa se izognete s sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ta tip zavarovanje krije storitve kot so zdravila, preostali del zdravljenja, ki ga obvezno zavarovanje ne krije, ne nujni prevozi z bolniškimi vozili, zobno protetične pripomočke ter druge.

Zavarovanje vas bo stalo okoli 27€ mesečno, cene pa se pri različnih ponudnikih razlikujejo zelo malo, saj so cene enotne, tako, da je vseeno kje zavarovanje sklenete saj ne boste pridobili veliko. Dopolnilno zavarovanje lahko sklenete osebno na različnih uradih ali pa zavarovalnicah, mogoča pa je tudi sklenitev dopolnilnega zavarovanja prek spleta. Slednji način vam lahko prihrani kar nekaj časa, prihranili pa boste tudi kakšen evro, saj ponudniki za sklenitev zavarovanja prek spleta nudijo določene popuste.

Obvezno zdravstveno zavarovanje ste si dolžni urediti če ste zaposleni, dijak ali študent (do 26. leta starosti), odpirate s.p. ali v nekaterih drugih primerih. Če želite celoten pravilnik, vam svetujem, da si ga ogledate na spletu. Kot ste videli, sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ni obvezna, vendar vam vseeno svetujem , da zavarovanje sklenete, saj nesreča nikoli ne počiva.

Zdravstveno zavarovanje, varovanje zdravja

Zdravstveno zavarovanje omogoča varovanje zdravja .

V Sloveniji zdravstveno zavarovanje ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Po tem zakonu imajo zdravstveno zavarovanje slovenski državljani ter osebe, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. Zdravstveno zavarovanje velja za enaindvajset različnih statusov zavarovancev, za vse velja načelo solidarnost. Za zdravstveno zavarovanje velja, da vsi zavarovanci prispevajo skladno s svojimi zmožnostmi in uveljavljajo glede na upravičenost. Nezaposlenim zdravstveno zavarovanje omogoča občina ali zavod za zaposlovanje. Po zakonu imajo zdravstveno zavarovanje vse osebe na območju Slovenije, ki imajo stalno prebivališče ali se na območju Slovenije ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. Pomembnost zdravstvenega zavarovanja je zagotavljanje varovanja zdravja. Varovanje zdravja je ena temeljnih človekovih zahtev in vrednot. Zdravje je za človeka najpomembnejše, saj mu omogoča življenje. Varovanje zdravja po sistemu solidarnosti je plemenito in odgovorno do vseh udeležencev. Tako morajo na eni strani zavarovanci vplačevati prispevke iz lastnih virov ali drugih virov, prejemniki pa naj bi s temi prejemki ravnali po načelu dobrega gospodarja. Zdravstveno zavarovanje je v širšem prostoru že zelo stara ureditev zdravstvenega varstva. Ohranjeni viri govorijo o tem, da je podobna dejavnost obstajala že v šestnajstem stoletju v Bavarski prestolnici. Zagotovo so se v šestnajstem stoletju še toliko bolj zavedali pomena varovanja zdravja, saj zdravstvene storitve in pogoji za zdravo življenje niso bili na takšnem nivoju kot danes. V šestnajstem stoletju so bila mesta legla mnogih bolezni. Legla mnogih bolezni so bila mesta v šestnajstem stoletju zaradi bivanjskih razmer. Bivanjske razmere v mestih šestnajstega stoletja so bile slabe zaradi onesnaženega zrak, neurejenih sistemov kanalizacije, neurejenih sistemov odvozov odpadkov, zaradi slabe oskrbe z vodo in podobnih slabih bivanjskih razmer.

Tudi sistem zdravstvene oskrbe ni bil urejen tako kot danes, zato ni niti veliko presenečenje, da so se napredni ljudje tistega časa začeli ozirati po rešitvah, ki bi omogočale dostojno zdravstveno oskrbo. Omogočalo ga je zdravstveno zavarovanje .

Dodatno ali dopolnilno zavarovanje

Dodatno ali dopolnilno zavarovanje

Ste že večkrat slišali za dopolnilno in pa za dodatno zdravstveno zavarovanje, pa vas nekoliko bega kaj je kaj? No, naj vas potolažimo, da gre za eno in isto stvar. Dopolnilno ali dodatno zdravstveno zavarovanje je tisto, ki krije razliko med celotno vrednostjo zdravstvene storitve in vrednostjo, ki gre v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. To pomeni, da tisti zavarovanci, ki imajo sklenjeno dodatno oziroma dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne potrebujejo doplačati razlike za zdravstvene storitve, zdravila in druge medicinsko-tehnične pripomočke, seveda dokler vrednost le teh ne preseže najvišje priznane vrednosti. Skratka, dopolnilno oziroma dodatno zdravstveno zavarovanje je nekaj kar nujno potrebuje prav vsak! Dodatno zavarovanje pa lahko sedaj sklenite tudi preko spleta in sicer preko spletne strani www.e-zavarovanja.com, kjer lahko najdete še več informacij o samem dodatnem zavarovanju.

Kdaj pa potrebujete dodatno zdravstveno zavarovanje? To zavarovanje potrebujemo vsi, razen otrok, šolske mladine, študentov in oseb, ki so po zakonu oproščene doplačil. Ob izgubi statusa dijaka ali študenta, ob prvi zaposlitvi ali po dopolnjenem 26.letu starosti pa je priporočljivo poskrbeti za dodatno zdravstveno zavarovanje. Torej dodatno ali dopolnilno zdravstveno zavarovanje je potrebno skleniti takrat, ko postanete zavezanec za doplačila, saj samo tako ne bo potrebno doplačevati za zdravstvene storitve. Na zgoraj dani spletni strani si lahko preberete pogosta vprašanja o dodatnem zdravstvenem zavarovanju, prav tako pa lahko preverite tudi kaj je obvezno zavarovanje. V primeru dodatnih vprašanj, vam je ekipa podjetja na voljo preko kontaktne številke, ki je prav tako dana na spletu. Poleg dodatnega zavarovanja pa si lahko preko te strani zagotovite tudi avtomobilsko zavarovanje ali pa poskrbite za varčevanje.

Dopolnilno zavarovanje in čakalna doba

Tako kot pri mnogih drugih vrstah zavarovanja tudi dopolnilno zavarovanje za zdravstvene storitve zahteva čakalno dobo. Čakalna doba je obdobje, ki začne teči ob plačilu prve premije za dopolnilno zavarovanje  in se konča takrat, ko dopolnilno zavarovanje stopi v veljavo. Greg torej za obdobje, ko zavarovanec že ima sklenjeno dopolnilno zavarovanje, kljub temu pa še ni zavarovan. To obdobje je zakonsko določeno in traja 3 mesece. Če se želimo dodatno zavarovati, moramo upoštevati, da bo od naše odločitve za zavarovanje do trenutka, ko bomo lahko uveljavljali pravice iz dopolnilnega zavarovanja, moralo preteči obdobje 3 mesecev čakalne dobe. Zato se je o sklenitvi dopolnilnega zavarovanja smiselno pozanimati pravočasno. To lahko storite, na primer na spletnem naslovu Vzajemne.

Razlog, zakaj dopolnilno zavarovanje potrebuje čakalno dobo, je jasen. Če temu ne bi bilo tako, bi se lahko vsakdo dodatno zdravstveno zavaroval šele takrat, ko bi občutil prve simptome zdravstvenih težav oz. ko bi vedel, da ga čaka zdravstveni pregled ali oskrba, ki jo krije dopolnilno zavarovanje. Po oskrbi bi se iz dopolnilnega sistema odjavil ter nato zopet sklenil dopolnilno zavarovanje šele takrat, ko bi spet potreboval oskrbo. Zato je uveljavljena čakalna doba za dopolnilno zavarovanje 3 mesece.

V določenih primerih pa dopolnilno zavarovanje za uveljavitev pravic ne terja čakalne dobe. To je v primerih, ko je bil zavarovanec v preteklosti zavarovan na nek drugi način; naprimer kot šolar prek staršev, kot študent do dopolnitve 26. leta starosti ali pa je bil zavarovan pri kakšni drugi zavarovalnici. V tem primeru začne dopolnilno zavarovanje veljati takoj ob sklenitvi (TUKAJ) oz. ob plačilu prve premije, če od predhodnega načina zavarovanja ni pretekel več kot en mesec časa.

Zakaj je dobro, da sklenemo dopolnilno zavarovanje?

Dopolnilno zavarovanje potrebujemo zato, ker osnovno zavarovanje ne krije vseh finančnih stroškov, ki nastanejo ob morebitnem zdravljenju. Sklenemo ga lahko pri kateri izmed zdravstvenih zavarovalnic, v kateri izmed poslovalnic ali pa še enostavneje in hitreje, s sklenitvijo na njihovi spletni strani. Sklenejo ga lahko tisti, ki še prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja nimajo, pa tudi tisti, ki ga že imajo, pa želijo samo zamenjati zavarovalnico. Zakaj skleniti prostovoljno zavarovanje, če je le to neobvezno, se vpraša marsikdo, a dejstvo je, da si lahko v današnjih časih samoplačništvo za plačilo zdravstvenih storitev privošči le malokdo. Tako postaja prostovoljno zavarovanje skoraj obvezen del zavarovanja, saj se stroški, ki jih krije obvezno zavarovanje vedno bolj povečujejo. Za vse odrasle osebe je dopolnilno zavarovanje skoraj nujno potrebno, prav tako pa naj na sklenitev le tega nikar ne pozabijo študentje, ki jim je po 26. letu starosti potekel status študenta. Dopolnilnega zavarovanja ne potrebujejo otroci, šolarji, mladostniki, invalidi, ljudje s nekaterimi specifičnimi boleznimi, otroci s duševnimi in telesnimi motnjami, vojni invalidi in nekateri drugi. Prav tako so do neplačila dopolnilnega zavarovanja opravičeni ljudje, ki so na robu socialne lestvice, prejemniki socialne pomoči, ki jim prav slednje zavarovanje krijejo Centri za socialno delo. Če sklenemo dopolnilno zdravstveno zavarovanje smo upravičeni do zdravstvenih storitev vključno s prehrano v bolnišnici ali v zdravilišču, prevoza z rešilnim vozilom, če tudi prevoz ni nujno potreben, zdravila, ki nam jih zdravnik napiše na recept, pa so slednje na pozitivni ali na vmesni listi ter različnih zdravstvenih pripomočkov.

Kaj je dobro vedeti preden sklenemo nezgodno zavarovanje?

Nezgodno zavarovanje je namenjeno predvsem večji finančni varnosti, v primeru, ko doživimo nezgodo ali še huje, ostanemo trajni invalid. Ali se bomo nezgodno zavarovali je predvsem naša odločitev, torej odločitev vsakega posameznika posebej, preden se za to odločimo pa je potrebno vedeti kar nekaj odločujočih dejstev. Nesreča nikoli ne počiva, ko pride do nje pa smo pogosto nemočni in za povrh brez finančnih sredstev, zato je dobro, da za nezgodno zavarovanje poskrbimo prej, dokler še ni prepozno. Najbolje je, da se za začetek odpravimo na spletno stran zavarovalnice, ki ima v svoji ponudbi nezgodno zavarovanje. Na podlagi videnega in prebranega izbiramo najprej vsoto premije, ki jo bomo plačevali. Slednja je odvisna predvsem od tega kakšen paket bomo izbrali in kaj ta paket sploh vključuje. Naslednji še kako pomemben podatek je za, kakšen poklic opravljamo, poklici so namreč razvrščeni po ustreznih varnostnih razredih. In zakaj tako, zato, ker je dejstvo, da obstajajo bolj in manj tvegani poklici. Naslednji podatek, ki vpliva na višino plačevanja premije je povišano tveganje, kar velja predvsem za ljudi, ki se nekoliko bolj intenzivno in zagrizeno ukvarjajo s športom. Nezgodno zavarovanje je namenjeno vsem generacijam, tudi otrokom in mladostnikom.

Zdravstvena zavarovalnica nam že na zunaj daje dober občutek

Zdravstvena zavarovalnica nam s svojim sloganom že na prvi pogled daje dober občutek, saj je prav ona tista, ki v težkih trenutkih poskrbi za vašo varnost in zdravje. V Sloveniji imamo tri zavarovalnice, ki se ukvarjajo s sklepanjem zdravstvenih zavarovanj. Katero izmed njih bomo izbrali, je zgolj in samo naša odločitev. Verjetno vsi poznamo slogan ene izmed naših zavarovalnic, ki s spodbudnimi besedami, jaz zate, ti zame, daje občutek zaupanja in vzajemne varnosti.

Zdravstvena zavarovalnica je kraj, kjer sklenemo zdravstveno zavarovanje in tako poskrbimo za svoje zdravje. Zdravstvena zavarovalnica nam pomaga skozi življenje, ki zna biti še kako nepredvidljivo in ima kar nekaj dobrih in slabih strani, zato je prav, da kdaj pomislimo tudi na slabe. Bolezen, poškodba ali nesreča, to je tisto kar lahko kar precej krepko oklesti družinski proračun. Zdravstvena zavarovalnica je tista, ki nam prav v tako težkih trenutkih lahko še kako pomaga, seveda, le v primeru, ko imamo sklenjeno katero izmed mnogih zdravstvenih zavarovanj, ki nam jih nudijo. Ker je dostopnost do vseh podatkov zelo kratka in enostavna, lahko pride do želenih informacij prav vsak izmed nas. Tudi, ko smo udeleženi v nezgodi poskrbi za nas zdravstvena zavarovalnica.

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje velikokrat nujno potrebno

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje je tisto, ki je še kako potrebno za skoraj vse državljane, saj lahko s sredstvi iz obveznega zdravstvenega zavarovanja odplačamo le del zdravstvenih potreb. V večini primerov morajo zavarovanci, ki imajo pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja doplačati za stroške nekaterih zdravstvenih storitev. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje obsega vse tisto, česar nismo deležni le s plačilom osnovnega zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni nemedicinske storitve v bolnišnicah, zdraviliščih, nekatere zdravstvene pripomočke, zoboprotetične nadomestke, fiksne ortodontske aparate ter zdravila, ki so na negativni listi ali jih drugače dobimo le na beli recept.

Se pa prostovoljno zdravstveno zavarovanje deli na dva dela in sicer na dopolnilno zdravstveno zavarovanje – www.vzajemna.si in na nadstandardno. Poznamo še druge oblike prostovoljnega zavarovanja in sicer nadomestno, to je namenjeno osebam, ki nimajo pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in vzporedno, to pa je ene vrste nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje je oblika zavarovanja, za katerega se odločimo sami. Ne potrebujejo ga otroci, potrebujejo pa ga študentje, ki so šolanje že zaključili ali pa izgubili svoj status. V kolikor tega ne storijo, morajo zdravstvene storitve plačevati iz lastnega žepa, kar pa velikokrat ni majhna, še manj nepomembna stvar. Ne nujno, a potrebno je prostovoljno zdravstveno zavarovanje.

Adrenalinski športi in dopolnilno zavarovanje

Dopolnilno zavarovanjeMladi ljudje v najbolj aktivnem življenjskem obdobju le redko pomislimo, da nas bi lahko doletela težka bolezen ali hujše poškodbe. Polni energije in veselja smo prepričani, da se nam že ne more nič hudega zgoditi. Življenje polno nepredvidljivih situacij pa nam vsakodnevno dokazuje ravno nasprotno. Sam pa se zelo dobro zavedam vseh morebitnih posledic, ki jih prinaša aktivno življenje športnika. Tako kot se resno posvečam svoji športni disciplini, skrbim tudi za preventivo. Moja preventiva obsega zdrav način prehranjevanja, telesne aktivnosti in dopolnilno zavarovanje, ki je zaradi visokega tveganja za poškodbe, pri mojem športu zelo pomembno.

Že od majhnega obožujem hitre avtomobile in motorje in sedaj že 12 let tekmujem v motokrosu. Začetki mojega spoznavanja z motorji so bili v delavnici mojega očeta, kjer je popravljal, predeloval in skrbel za večino motorjev v naši vasi. K nam je prihajal tudi poklicni motokrosist, ki je takrat veljal za boljšega v tem športu in prav on me je še dodatno vzpodbudil, da sem se poizkusil tudi sam. Postal je moj vzornik, tudi zato, ker je vedno med prioritete postavljal tudi varnost. Kljub mnogim uram trening voženj in vseh zaščitah, ki jih motokrosisti uporabljamo so poškodbe sestavni del tega športa. Od mojih začetkov, do danes niti našteti ne morem vseh poškodb, ki so me doletele. K sreči nobena poškodba ni bila usodna. Zaradi sklenjenega dopolnilnega zavarovanja skozi celotno obdobje, pa sem bil v primeru poškodb vedno hitro in kakovostno oskrbljen. Tudi učinkovitim rehabilitacijskim terapijam in različnim tehničnim pripomočkom se lahko zahvalim, da lahko tekmujem še danes.

Dobro je vedeti kaj je zdravstveno zavarovanje za študente

Zavarovanje za študente je navadno tisto, o katerem začnemo razmišljati, ko nam poteče status študenta in je naša starost presegla 26. leto. Do tedaj si s temi stvarmi pretirano ne belimo glave, niti se z njimi ne ukvarjamo, saj so navadno naši starši tisti, ki so nosilci našega zavarovanja. Ko smo enkrat postavljeni pred dejstvo, da si je potrebno urediti zdravstveno zavarovanje pa se včasih znajdemo pred dilemo. Pri nas je potrebno urediti osnovno zdravstveno zavarovane, ki ga potrebuje vsak državljan in tako tudi študent. Nato pa še dopolnilno, ki nam omogoča, da lahko bolje poskrbimo za zdravstvene usluge. Zavarovanje za študente je navadno urejeno s sklenitvijo posebnih paketov. Verjetno je bil že nič koliko krat slišan slogan, brez statusa, brez panike. To dejansko pomeni, brezskrbno študentsko življenje, brez nepotrebnih skrbi. Če še nimate svojih lastnih dohodkov, potem si lahko svoje osnovno zavarovanje urejate tudi na občini, v kateri imate talno prebivališče.

Študentje, ki opravljajo samostojno dejavnost, so se dolžni prijaviti zdravstveno zavarovanje za samostojne podjetnike. Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, Zavarovalnica Triglav in Adriatic Slovenica so tri zdravstvene zavarovalnice pri nas, pri katerih lahko študentje potrkajo na vrata in si uredijo zavarovanje za študente.

Informativni izračun zdravstvenega zavarovanja lahko naredimo tudi sami

Informativni izračun zdravstvenega zavarovanja je lahko v današnjem času, ko večina slovenskih gospodinjstev dostopa do svetovnega spleta dokaj enostavna zadeva. Vsak zase najbolj ve katero izmed zdravstvenih zavarovanj potrebuje. V prvi vrsti moramo vedeti vrsto zavarovanja, nato sledi še podatek ali se bomo zavarovali zgolj mi ali bomo v zavarovanje vključili še koga izmed družinskih članov ali sorodnikov. Drug zelo pomemben podatek je ta ali sklepamo le osnovno zavarovanje ali morda želimo zase vse kar nam svet ponuja, torej nadstandardno zavarovanje. Pomembno je tudi, da imamo v mislih kakšen paket bomo sklenili, saj to dejstvo pomembno vpliva na izračun zdravstvenega zavarovanja, ter seveda kasneje na plačevanje premije. Izračun zdravstvenega zavarovanja je močno odvisen tudi od tega koliko časa bo naše zavarovanje, ki ga sklepamo trajalo, saj veste, lahko traja le en sam dan, lahko pa tudi eno leto.

Morda je, če sklepate zavarovanje za družino ali za skupino dobro vedeti, če je med vami še športnik ali oseba, ki je starejša kakor 65. let. Tu se bo seveda potrebno zavarovati še na kakšen dodatni način, ki bo močno vplival na končni izračun zdravstvenega zavarovanja. Seveda je izračun močno odvisen tudi od vrste medicinskih storitev, ki jo želimo vključiti v zdravstveno zavarovanje. Kakorkoli že, četudi od doma ali pa v zavarovalnici, naj bo prijazen do vas in do vašega žepa izračun zdravstvenega zavarovanja. Konkretne izračune lahko opravite preko e-poslovalnice na tej povezavi.